Regulamin serwisu zametr.pl

POSTANOWNIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi jego załącznikami określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu w całości. Zarejestrowanie Konta w Serwisie wymaga odrębnego potwierdzenia akceptacji Regulaminu w trakcie procesu rejestracji.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca, Administrator, Właściciel Serwisu – prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w . Posiadająca numer: .
 2. Konto – zbiór narzędzi informatycznych i zasobów przestrzeni serwera udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora Serwisu po każdorazowej autoryzacji (tj. po podaniu danych dostępowych do Konta), umożliwiających dostęp do funkcjonalności Konta i wyodrębnionych usług Serwisu;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 4. Serwis – oznacza zorganizowaną, właściwą serwisom internetowym, platformę internetową prowadzoną pod adresem www.zametr.pl, a także w aplikacjach i innych narzędziach informatycznych, służąca w szczególności prezentacji, promocji i reklamie ofert dotyczących najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości. W ramach Serwisu mogą być emitowane, niezależnie od publikacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym także materiały reklamowe z różną zawartością, w tym ale nie wyłącznie reklamy graficzne, reklamy adwords, reklamy w programie partnerskim.
 5. Oferty – informacje prezentowane w Serwisie dotyczące ofertowych cen najmu, dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości zgodne z dostępnymi informacjami na zewnętrznych stronach internetowych.
 6. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu na warunkach niniejszego Regulaminu.
 7. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Właściciela Serwisu w celu informowania o nowościach, akcjach promocyjnych, ofertach Serwisu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.
 8. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie. Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG SERWISU

 1. Właściciel Serwisu w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom:
  1. Uzyskiwanie informacji o Ofertach , w tym w szczególności przeglądanie informacji o aktualnych cenach, przeglądanie skrótów opisów ofert prezentowanych na zewnętrznych stronach internetowych;
  2. Porównywanie cen pochodzących z ofert i/lub informacji handlowych z różnych zewnętrznych stron internetowych;
  3. Przejście z Serwisu do zewnętrznych stron internetowych zawierających oferty dotyczące najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości;
 2. Właściciel Serwisu nie jest sprzedawcą, pośrednikiem, ani usługodawcą Ofert prezentowanych w Serwisie. Serwis jest jedynie witryną internetową zawierającą informatyczne narzędzia internetowe umożliwiające Użytkownikom porównywanie ofert i wgląd do ich treści.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem czy ze stanem faktycznym, ani także za aktualność informacji podanych w poszczególnych ofertach zamieszczonych w zewnętrznych serwisach internetowych.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne a Użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o rezygnacji.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji ofert z zewnętrznych serwisów internetowych w Serwisie, jednak nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny i pozostałe informacje, są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością, Użytkownik powinien przejść do zewnętrznej witryny internetowej, z której oferta pochodzi i skontaktować się bezpośrednio z ogłoszeniodawcą.
 3. Wszelkie elementy Serwisu, takie jak m.in. nazwa, funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, oprogramowanie oraz baza danych stanowią własność Administratora Serwisu i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich bez zgody Właściciela może rodzić odpowiedzialność na gruncie prawnym.
 4. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Administrator Serwisu nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej, która stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do Administratora Serwisu.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym dla korzystania z Serwisu, w tym z treści cyfrowych, jest posiadanie urządzenia (komputer, urządzenie mobilne typu smartphone, tablet), pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz dostęp do sieci Internet poprzez dowolne typy połączeń internetowych.
 2. W przypadku korzystania z niektórych usług, tj. newslettera, usługi prowadzenia konta Użytkownika, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
 3. W przypadku korzystania z usług i funkcjonalności Konta konieczne jest zalogowanie do Konta w Serwisie po jego uprzednim zarejestrowaniu.
 4. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Serwisu jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: .
 3. Zgłoszenie reklamacyjne Użytkownika powinno zawierać co najmniej opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator Serwisu zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator Serwisu rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres poczty elektronicznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator Serwisu zobowiązuje się udostępnić odpowiednie narzędzia informatyczne i przestrzeń w ramach Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego działania Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu z ważnych przyczyn, wynikających z natury technicznej, w tym konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub konserwacji systemu lub wymiany sprzętu lub oprogramowania albo do przeprowadzenia aktualizacji usług Serwisu.
 4. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu, w tym możliwość zablokowania Konta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zarządzane są przez Administratora zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 22016/67995/46/WE (RODO).
 2. Sposób przetwarzania danych w Serwisie określa Polityka Prywatności. Klauzula informacyjna i Polityka Prywatności stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej od Właściciela Serwisu do Użytkownika będą kierowane adres poczty elektronicznej, o ile został podany przez Użytkownika.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Załączniki do regulaminu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Ci korzystania z Serwisu, a także w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Tobą (Użytkownikiem) w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi, jaką Ci świadczymy i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

Administratorem Twoich danych osobowych jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w .

Z Administratorem możesz skontaktować się przesyłając list na adres wskazany powyżej lub też mailowo na adres: .

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie procesu rejestracji konta lub zapisu na newsletter.

Korzystając z witryny internetowej, aplikacji mobilnej, czy usługi internetowej, niektóre informacje są automatycznie generowane i rejestrowane (wynika to z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie). Do takich informacji można zaliczyć: - dane urządzenia, z którego korzystasz (np. rodzaj i wersja przeglądarki internetowej i jej tzw. „user agent”, typ urządzenia: komputer, urządzenie mobilne typu smartfon) - inne dane techniczne (tzw. „dane eksploatacyjne”), wynikające z logowań, aktywności lub z tzw. „plików dziennika” (informacje, które zapisują serwery, w tym wysyłane automatycznie przez Twoją przeglądarkę lub aplikację mobilną), Są to informacje zwyczajowo zbierane przez administratorów stron internetowych (charakteryzują sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną lub służą zbieraniu ogólnych, statystycznych informacji).

W Serwisie, wraz z danymi rejestracyjnymi (np. adres e-mail z formularzy), również przetwarzamy informacje zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie – są to np. adresy IP, przeglądane lub wyszukiwane strony naszego serwisu, kliknięcia, czas korzystania z określonych usług Serwisu, sposób, w jaki korzystasz z Serwisu, przeglądarka internetowa i informacje o urządzeniu. Gromadzimy i wykorzystujemy powyższe informacje głównie w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, lokalizacyjnych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), a także do potrzeb analizowania rynku, czy zachowań i preferencji Użytkowników, na potrzeby polepszenia jakości naszych usług.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, w zakresie prowadzenia konta czy wysyłki newslettera. Dane te umożliwiają nam także rozwiązywanie problemów technicznych w naszych usługach. Wykorzystujemy je zatem do: obsługi zgłoszeń, w tym reklamacji, które nam wysyłasz przez formularz kontaktowy lub listownie, powiadamiania Cię i kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczoną usługą.

Twoje dane przetwarzamy przez czas realizacji usługi, a więc odpowiednio w okresie utrzymywania Twojego konta lub wysyłki newslettera, jak również w okresie przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przetwarzanie twoich danych jest także uzasadnione celem własnym Administratora. Wykorzystujemy je zatem w celu marketingowym własnym. (wraz z niezbędną analityką lub zestawianiem w tzw. profile marketingowe). W wyniku tych działań możemy oferować lepiej dostosowaną do Ciebie zawartość Serwisu (np. wyświetlamy Ci oferty dopasowane ze względu na twoją lokalizację).

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w okresie posiadania konta w naszym Serwisie lub do momentu Twojego sprzeciwu na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Twoje dane są przez nas przetwarzane także w celu bieżącego prowadzenia badań/analiz danych i statystyk Serwisu oraz jego usług lub funkcjonalności w celu poprawy jakości ich działania bądź dla uwzględniania głównych potrzeb odwiedzających Serwis. Przechowujemy także niezbędne dane dla celów archiwizacyjnych oraz zapewniania tzw. rozliczalności przetwarzania, tj. wykazania spełniania przez nas obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa. Przechowujemy te dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, o ile są niezbędne do udokumentowania przestrzegania przez nas wymagań prawnych i kontroli ich spełniania przez organy publiczne.

W trakcie korzystania z Serwisu możesz udzielić dobrowolnie dodatkowej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach innych niż te, które wskazaliśmy wyżej. Po uzyskaniu Twojej zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu i w zakresie wskazanym w treści tej zgody, do czasu, aż ją odwołasz.

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa: dostępu, sprostowania, prawo do usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia Twoich danych osobowych.

W celu realizacji praw i otrzymania dodatkowych informacji możesz skontaktować się z nami listownie lub przesyłając wiadomość na wskazany wyżej adres e-mail.

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom współpracującym z nami przy prowadzeniu działalności, a więc m.in. dostawcom usług niezbędnych naszej firmie (hosting, księgowość, usługi prawne).

ZAŁĄCZNIK NR 2 - POLITYKA PRYWATNOŚCI / COOKIES