Regulamin serwisu zametr.pl

POSTANOWNIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi jego załącznikami określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę usług na rzecz Użytkownika.
 2. Zarejestrowanie Konta w Serwisie, zapisanie się na Newsletter, jak i skorzystanie z usługi Zametr2 wymaga odrębnego potwierdzenia akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
 3. Regulamin można pobrać i zapisać na swoim urządzeniu

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca, Administrator, Właściciel Serwisu – prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w . Posiadająca numer: .
 2. Konto – zbiór narzędzi informatycznych i zasobów przestrzeni serwera udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora Serwisu po każdorazowej autoryzacji (tj. po podaniu danych dostępowych do Konta), umożliwiających dostęp do funkcjonalności Serwisu i wyodrębnionych usług Serwisu;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 4. Serwis – oznacza zorganizowaną, właściwą serwisom internetowym, platformę internetową prowadzoną pod adresem www.zametr.pl , a także w aplikacjach i innych narzędziach informatycznych, służącą w szczególności prezentacji , promocji i reklamie ofert dotyczących najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości. W ramach Serwisu mogą być emitowane, niezależnie od publikacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym także materiały reklamowe z różną zawartością, w tym ale nie wyłącznie reklamy graficzne, reklamy adwords, reklamy w programie partnerskim.
 5. Oferty – informacje prezentowane w Serwisie dotyczące ofertowych cen najmu , dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości zgodne z dostępnymi informacjami na zewnętrznych stronach internetowych.
 6. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu na warunkach niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik Biznesowy – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną , osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową , korzystający z usług Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Właściciela Serwisu w celu informowania o nowościach, akcjach promocyjnych, ofertach Serwisu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.
 9. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie. Polityka Prywatności udostępniona jest na stronie TODO: Dodac link
 10. Polityka Cookies – dokument określający zasady korzystania przez Administratora z plików typu Cookies w zakresie przechowywania na urządzeniach Użytkownika informacji oraz uzyskiwania dostępu do tych informacji.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG SERWISU

 1. Właściciel Serwisu w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom:
  1. Uzyskiwanie informacji o Ofertach , w tym w szczególności przeglądanie informacji o aktualnych cenach, przeglądanie skrótów opisów ofert prezentowanych na zewnętrznych stronach internetowych;
  2. Porównywanie cen pochodzących z ofert i/lub informacji handlowych z różnych zewnętrznych stron internetowych;
  3. Przejście z Serwisu do zewnętrznych stron internetowych zawierających oferty dotyczące najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości;
  4. Wyszukiwanie Ofert według dostępnych w Serwisie filtrów;
  5. Założenie i korzystanie z funkcjonalności Konta;
  6. nabycie i korzystanie z usługi Zametr2;
  7. możliwość zapisania się na Newsletter;
  8. zarządzanie udzielonymi przez Użytkownika zgodami: w tym na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika , na otrzymywanie informacji handlowej, na wykorzystywanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 lit. a – e oraz g-h powyżej mają charakter nieodpłatny. Usługa wskazana w ust. 1 lit. f powyżej (usługa Zametr2) ma charakter odpłatny.
 3. Właściciel Serwisu nie jest sprzedawcą, pośrednikiem, ani usługodawcą Ofert prezentowanych w Serwisie. Serwis jest jedynie witryną internetową zawierającą informatyczne narzędzia internetowe umożliwiające Użytkownikom porównywanie ofert i wgląd do ich treści.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem czy ze stanem faktycznym, ani także za aktualność informacji podanych w poszczególnych ofertach zamieszczonych w zewnętrznych serwisach internetowych.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dostęp do podstawowych funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatny i nie wymaga założenia Konta.
 2. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, Użytkownik powinien założyć Konto w Serwisie. Założenie Konta w Serwisie daje Użytkownikowi możliwość nabycia odpłatnych usług Serwisu, zarządzanie płatnościami i dokumentami księgowymi dotyczącymi odpłatnych usług Serwisu, a także nieodpłatny dostęp do zapisanych wyszukiwań Użytkownika.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje poprzez wybranie przycisku „Załóż Konto”, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie niezbędnych zgód znajdujących się pod formularzem.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 3 powyżej, zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Cofnięcie przez Użytkownika którejkolwiek zgody wyrażonej przy założeniu Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i skutkuje usunięciem Konta.
 6. Korzystanie z funkcjonalności Konta jest nieodpłatne.
 7. Identyfikacja Użytkowników w przypadku logowania do Konta następuje na podstawie ich identyfikatora (adres e-mail) i przesyłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail jednorazowego kodu logowania. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy identyfikatorów i kodów.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 15 i 16 poniżej, rezygnacja Użytkownika z korzystania z Konta, otrzymywania Newslettera lub rozwiązanie umowy o świadczenie innych usług drogą elektroniczną możliwe jest w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny.
 9. Usunięcie Konta możliwe jest poprzez wysłanie oświadczenia złożonego Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres:
 10. Usunięcie Konta przez Użytkownika skutkuje wygaśnięciem pozostałych umów łączących Usługodawcę oraz Użytkownika dotyczących usług świadczonych w ramach Serwisu na podstawie Regulaminu. W takim przypadku Usługodawca zwraca Użytkownikowi część kwoty uiszczonej przez niego tytułem zapłaty za świadczenie usług odpłatnych, obliczoną proporcjonalnie do okresu faktycznego korzystania z takich usług.
 11. W przypadku usługi Newslettera, Użytkownik może również sam zrezygnować z subskrypcji poprzez link znajdujący się w każdym biuletynie, bądź na podstawie oświadczenia złożonego Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres:
 12. Z zastrzeżeniem ust. 15 i 16 poniżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny w drodze oświadczenia, złożonego Usługodawcy w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy.
 13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ust. 12 powyżej może być złożone Usługodawcy przy pomocy formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu poprzez przekazanie go wypełnionego Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
 14. Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi będącemu konsumentem na trwałym nośniku (w formie wiadomości e-mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 15. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nie przysługuje Użytkownikowi (w tym Użytkownikowi będącemu konsumentem - w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w odniesieniu do usług wykonanych w całości przez Usługodawcę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 16. W przypadku wykonania przez Użytkownika będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy usługa nie została jeszcze w całości wykonana, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 17. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w zdaniu poprzedzającym zostanie dokonane przez Usługodawcę w formie oświadczenia złożonego Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Jeżeli umowa została rozwiązana przez Usługodawcę, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego założenia Konta w ramach Serwisu, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

USŁUGA ZAMETR2

 1. Usługa Zametr2 daje Użytkownikowi możliwość:
  1. wyszukiwania, śledzenia i porównywania ofert najmu, dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości gruntowych;
  2. dostępu do Ofert dotyczących lokalizacji (miast) niedostępnych dla Użytkownika, który nie nabył usługi Zametr2;
  3. skorzystania z dodatkowych filtrów wyszukiwania
  4. otrzymywania na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej powiadomień dotyczących nowych Ofert oraz zmian w obserwowanych Ofertach conajmniej raz dziennie.
 2. Usługa Zametr2 ma charakter odpłatny i dostępna jest w różnych wariantach czasowych: miesięcznym, kwartalnym i rocznym. Aktualny cennik usługi dostępny jest w Serwisie pod adresem https://zametr.pl/cennik. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług) i wyrażone zostały w złotych polskich.
 3. Do skorzystania z usługi Zametr2 wymagane jest założenie Konta przez Użytkownika, zalogowanie się do swojego Konta, akceptacja Regulaminu, wybór odpowiedniego wariantu usługi oraz uiszczenie opłaty.
 4. Płatność za usługę dokonywana jest z góry. Aktywowanie usługi następuje po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę oraz wyrażeniu przez niego zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli Użytkownik w momencie nabywania usługi oświadczy, że nabywa usługę jako podatnik od towarów i usług, Usługodawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT.
 6. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub nabywających usługę w celu niezwiązanym z tą działalnością, Usługodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT wyłącznie na żądanie takiego Użytkownika zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano zapłatę.
 7. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur (oraz not rozliczeniowych) w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. Dostępne są następujące formy płatności: karta płatnicza, BLIK
 9. Usługi płatności realizowane są na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Usługodawca nie jest stroną.
 10. Skorzystanie z udostępnionych w Serwisie metod płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Usługodawca nie odpowiada za realizację usługi płatniczej przez jej dostawcę.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne a Użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o rezygnacji.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji ofert z zewnętrznych serwisów internetowych w Serwisie, jednak nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny i pozostałe informacje, są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością, Użytkownik powinien przejść do zewnętrznej witryny internetowej, z której oferta pochodzi i skontaktować się bezpośrednio z ogłoszeniodawcą.
 3. Wszelkie elementy Serwisu, takie jak m.in. nazwa, funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, oprogramowanie oraz baza danych stanowią własność Administratora Serwisu i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich bez zgody Właściciela może rodzić odpowiedzialność na gruncie prawnym.
 4. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Do założenia konta dla Użytkownika Biznesowego uprawniona jest wyłącznie osoba umocowana w tym zakresie.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Administrator Serwisu nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej, która stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do Administratora Serwisu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym dla korzystania z Serwisu, w tym z treści cyfrowych, jest posiadanie urządzenia (komputer, urządzenie mobilne typu smartphone, tablet), pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz dostęp do sieci Internet poprzez dowolne typy połączeń internetowych.
 2. W przypadku korzystania z niektórych usług, tj. Newslettera, usługi prowadzenia konta Użytkownika, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
 3. W przypadku korzystania z usług i funkcjonalności Konta konieczne jest zalogowanie do Konta w Serwisie po jego uprzednim zarejestrowaniu.
 4. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Serwisu jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE; POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Usługodawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonanie usług świadczonych zgodnie z Regulaminem.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacje należy zgłaszać elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: bądź pisemnie na adres Usługodawcy:
 4. Zgłoszenie reklamacyjne Użytkownika powinno zawierać co najmniej opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika składającego reklamację.
 5. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator Serwisu zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Administrator Serwisu rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamację złożoną przez Użytkownika Biznesowego Administrator Serwisu zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 7. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres poczty elektronicznej, chyba że w treści reklamacji zażądał przesłania pisemnej odpowiedzi na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
 8. Podstawy reklamacji nie może stanowić powoływanie się na okoliczności związane z:
  1. nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego lub przeglądarki internetowej, z których korzysta Użytkownik;
  2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łączy telekomunikacyjnych lub systemów operatorów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, które wynikają z okoliczności występujących po stronie Użytkownika, lub dostawcy tych mediów do Użytkownika, na których wybór Usługodawca nie miał wpływu;
  3. naruszeniem lub niedotrzymaniem przez Użytkownika warunków Regulaminu.
 9. Procedura reklamacyjna nie wyłącza innych praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Usługodawcy do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sprawy jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Użytkownik będący konsumentem może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze stałych polubownych sądów konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 12. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury takiej mediacji dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 13. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje również możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 14. Informacje dotyczące polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 15. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator Serwisu zobowiązuje się udostępnić odpowiednie narzędzia informatyczne i przestrzeń w ramach Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego działania Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu z ważnych przyczyn, wynikających z natury technicznej, w tym konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub konserwacji systemu lub wymiany sprzętu lub oprogramowania albo do przeprowadzenia aktualizacji usług Serwisu.
 4. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu, w tym możliwość zablokowania Konta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Użytkownika będącego osobą fizyczną danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do korzystania z wybranych usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu lub (w razie wyrażenia odpowiedniej zgody) otrzymywania Newslettera.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę oraz otrzymywania informacji handlowej od Usługodawcy oraz marketingu bezpośredniego jest Usługodawca.
 3. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące osobie, której dane dotyczą, a także inne wymagane prawem informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo określone w Polityce Prywatności [_] oraz Polityce Cookies [_].

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą̨ powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy zakładaniu Konta adres e-mail).
 2. Zmiany Regulaminu wprowadzane mogą być przez Usługodawcę z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub zaleceń, nakazów, orzeczeń, decyzji lub wytycznych odpowiednich organów;
  2. rozbudowa, zmiana lub poprawa funkcjonalności Serwisu;
  3. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  4. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich;
  5. zmiana danych teleadresowych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, jak również nazw lub numerów identyfikacyjnych;
  6. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie https://zametr.pl/regulamin.
 4. W odniesieniu do usług płatnych, Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy nabyciu danej usługi.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Załączniki do regulaminu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wzór formularza: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 3 - POLITYKA COOKIES