Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady ochrony Danych osobowych Użytkownika stosowane przez administratora tych danych, tj.

Polityka Prywatności zawiera w szczególności wszystkie niezbędne informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. DEFINICJE

Wszelkie terminy użyte w Polityce Prywatności pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

1. Administrator Danych Osobowych/Administrator Danych; szczegółowe dane Administratora Danych Osobowych wskazane zostały w części II, pkt 1) Polityki Prywatności.
2. Dane osobowe/Danewszelkie informacje dotyczące Użytkownika (np. takie jak imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu), które Użytkownik osobiście udostępni Administratorowi Danych lub które Administrator Danych uzyska z innych źródeł.
3. Polityka Prywatnościniniejszy dokument
4. RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Serwissystem informatyczny za pośrednictwem którego Administrator Danych świadczy usługi, obejmujący serwis internetowy dostępny pod adresem https://zametr.pl
6. Użytkownikosoba korzystająca z usług świadczonych przez Administratora Danych lub udostępniająca Administratorowi Danych swoje Dane osobowe.
7. Urządzeniekomputer, telefon, tablet lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się i uzyskuje dostęp do serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji Administratora Danych.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W niniejszej części Polityki Prywatności Użytkownik znajdzie wszystkie informacje, których podania wymagają przepisy RODO, w szczególności przepis art. 13 RODO.

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w . Posiadająca numer: .

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:

adres:

adres e-mail: rodo@zametr.pl

2) JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

 1. dane Użytkownika otrzymane od niego w trakcie rejestracji konta, zapisu na newsletter lub nabycia usługi świadczonej przez Administratora Danych;
 2. informacje udostępnione przez Urządzenie Użytkownika, którym posługuje się on w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych, systemów informatycznych, serwisów internetowych czy aplikacji mobilnych, automatycznie generowane i rejestrowane (np. dane Urządzenia z którego korzysta Użytkownik – typ Urządzenia, rodzaj i wersja przeglądarki; inne dane eksploatacyjne wynikające z logowań i aktywności),
 3. informacje zebrane i opracowane przez Administratora Danych podczas aktywności Użytkownika w Serwisie (np. adresy IP, przeglądane lub wyszukiwane strony Serwisu, kliknięcia, czas korzystania z określonych usług, sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu, przeglądarka internetowa i informacje o urządzeniu).

3) CELE, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Cel: świadczenie usług drogą elektroniczną; podjęcie działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem – na jego żądanie; wykonanie zawartej umowy; obsługa reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia umowy i roszczeń z niej wynikających, bądź dłużej – o ile jest to dozwolone lub wymagane w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Cele analityczne i statystyczne. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora Danych polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności. Okres przetwarzania: przez okres posiadania konta w Serwisie lub do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 3. Cel: ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora Danych polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Okres przetwarzania: do czasu przedawnienia roszczeń – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujące prawa.
 4. Cele marketingowe Administratora Danych (w szczególności przesyłanie newslettera za zgodą Użytkownika). Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda Użytkownika. Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 5. Cel: spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Okres przetwarzania: 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku prawnego.
 6. Cel: obsługa żądań oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy; realizacja innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego (m.in. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich lub ustawy Prawo telekomunikacyjne). Okres przetwarzania: odpowiednio - do momentu realizacji żądania lub zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4) DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej niepodanie Danych (w tym również odmowa dostępu do informacji i ich przechowywania na Urządzeniu Użytkownika, w tym z wykorzystaniem plików Cookies) oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich realizację. Przetwarzanie Danych Użytkownika jest niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania zawartej umowy, prowadzenia konta w Serwisie czy wysyłki newslettera. Podanie Danych warunkuje w szczególności możliwość rozwiązywania problemów technicznych związanych ze świadczonymi usługami, obsługi reklamacji, kontaktu z Użytkownikiem w celach związanych z realizowaną usługą.

5) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator udostępnia Dane podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

 1. wyrażenia zgody przez Użytkownika (Użytkownik uprawniony jest do odwołania takiej zgody w każdym momencie);
 2. gdy udostępnienie Danych Użytkownika jest konieczne w celu realizacji zamówionej przez niego usługi – odbiorcami danych mogą być np.: operator telekomunikacyjny – w zakresie Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania usługi telekomunikacyjnej (np. numer telefonu komórkowego); bank lub inny dostawca usług płatniczych – w zakresie Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania transakcji lub usługi płatniczej; dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych;
 3. na wniosek podmiotów lub organów uprawnionych do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np.: uprawnionych organów państwowych lub organów ścigania;
 4. konieczności realizacji obowiązków bądź uprawnień wynikających z przepisów prawa – np. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi prawnej, obsługi księgowej itp.

W przypadku korzystania z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji niektórych zadań lub usług Administrator powierza przetwarzanie Danych Użytkownika w ściśle określonym celu podmiotom będącym jego podwykonawcami, nadal pozostając Administratorem Danych osobowych Użytkownika i ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

6) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkowników dzięki stosowaniu odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, które zapewniają w szczególności poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych osobowych.
 2. Administrator w celu ochrony Danych osobowych wykorzystuje odpowiednio zabezpieczone systemy informatyczne, aktualne i sprawdzone technologie oraz stosowne procedury zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 3. Podstawowym środkiem ochrony Danych osobowych jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych.
 4. Administrator zapewnia, że Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

7) UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikom, których Dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych - w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 2. Prawo dostępu do swoich Danych osobowych - prawo uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika, w jakim celu, jakimi kategoriami Danych dysponuje, jacy są odbiorcy / kategorie odbiorców Danych osobowych oraz jaki jest planowany okres ich przechowywania (gdy nie jest to możliwe do określenia - kryteria ustalania tego okresu);
 3. Prawo uzyskania kopii swoich Danych;
 4. Prawo do sprostowania Danych osobowych - prawo do żądania od Administratora sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych Danych;
 5. Prawo do usunięcia Danych osobowych - prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora Danych osobowych, o ile do dalszego przetwarzania Danych nie obligują przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który Administrator musi zrealizować, lub o ile Dane osobowe nie są niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Dane osobowe Użytkownika usuwane są na jego żądanie wówczas, gdy:

  • Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywało się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez niego zgody i nie istnieje inna podstawa prawna uprawniająca Administratora do dalszego przetwarzania;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych osobowych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora i nie istnieje inna podstawa prawna uprawniająca Administratora do dalszego przetwarzania Danych osobowych;
  • Dane osobowe były przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem;
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
 7. Prawo do przenoszenia Danych osobowych - dotyczy Danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które Administrator przetwarza na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, lub na podstawie zawartej z nim umowy;
 8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych osobowych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora;
 9. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
 10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z niektórych praw, m.in.: prawa do cofnięcia zgody, prawa do usunięcia Danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do sprzeciwu lub prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, istnieje możliwość, że Administrator nie będzie mógł świadczyć na rzecz Użytkownika niektórych usług (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Danych osobowych Użytkownika.